Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku - Gajeva ulica, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica i Varaždinska ulica

1.2.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

                        

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                   Gradonačelnik

 

KLASA:340-01/17-01/03

URBROJ:2197/01-03/1-17-3

Zabok, 18. siječanj 2017.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Zabok objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku –

Gajeva ulica, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica i Varaždinska ulica

(sve k.o. Zabok)

 

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

- Gajeva ulica (NC ZBK 058 i NC ZBK 020, ulica koja započinje od Ulice M. Gupca i ide do Ulice I. I C. Huis),

- Zagrebačka ulica (NC ZBK 083, NC ZBK 084 i NC ZBK 085, ulica koja se odvaja lijevo od Ulice I. i C. Huis, sa svoja dva odvojka),

- Strossmayerova ulica (NC ZBK 053, ulica koja se odvaja lijevo od Ulice I. i C. Huis) i

- Varaždinska ulica (NC ZBK 079, ulica koja se nastavlja na Strossmayerovu ulicu).

da započinjanje postupak evidentiranja tih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

     Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se 15. veljače 2017. s početkom u 9.00 sati za Gajevu ulicu, 9.45 sati za Zagrebačku ulicu, 10.30 sati za Strossmayerovu ulicu te 11.00 sati za Varaždinsku ulicu. U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za 22. veljače 2017.  s početkom u 9.00 sati za Gajevu ulicu, 9.45 sati za Zagrebačku ulicu, 10.30 sati za Strossmayerovu ulicu te 11.00 sati za Varaždinsku ulicu.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 6333, 6339/2, 6321, 6327, 6325, 6310, 6309/1, 6307/2, 7267/33, 6307/2 i druge, sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.  Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 15. ožujka 2017. godine, u vremenu od 13.00 do 15.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Gradska vijećnica.

            Ovaj poziv objavit će se na www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

             GRADONAČELNIK

 

             Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši:
Vrh