Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u Zaboku NC GUB 003 Odvojak Hrastinski - Petek

1.2.2017. Obavijesti
  • Podijeli:

 

                        

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                   Gradonačelnik

 

KLASA: 325-01/16-01/03

URBROJ: 2197/01-03/1-17-7

Zabok, 1. veljače 2017.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Zabok objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u Zaboku

NC GUB 003 Odvojak Hrastinski - Petek

 

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta oznakeNC GUB 003 Odvojak Hrastinski - Petek dužina 333mda započinje postupak evidentiranja te nerazvrstane ceste u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

     Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene za potrebe izrade geodetskog elaborata nerazvrstane ceste vršit će se u periodu od 8. - 10. veljače 2017. s početkom u 10:00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 1683, 218/7, 233 i druge, sve k.o. Gubaševo),o gore navedenom postupku.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Aking d.o.o. iz Zagreba, Hrgovići 93a, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Marinke Stepan.              Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 17. veljače 2017. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Grada Zaboka.

Ovaj poziv objavit će se na www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

 

     Ivan Hanžek,oec.

  • Ispiši:
Vrh